Op de hoogte blijven van alle kortingen?

Maandelijks een nieuwsbrief met uw favoriete leer, kortingen tot wel 80%!

View our privacy policy and termen

Langskomen in ons magazijn? Neem contact op!

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
1. ALGEMEEN
1.1 Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan zijn de onderhavige voorwaarden van toepassing. Afwijkingen daarvan dienen in onderling overleg en uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen te worden.
1.2 Indien en voor zover er uwerzijds twijfel is over de strekking of de bedoeling van enige bepaling van deze voorwaarden, zijn wij gaarne bereid u desgevraagd schriftelijk de gevraagde uitleg te geven.
1.3 Indien enige bepaling van deze voorwaarden in strijd mocht zijn met huidig of komend recht, dan treedt voor die bepaling in de plaats de naar strekking en bedoeling meest na gelegen volgens de wet wel toegestane bepaling dan wel hetgeen op dat punt op dat moment in de branche als redelijk en billijk wordt geoordeeld.
1.4 Deze voorwaarden zijn geschreven met als uitgangspunt de bedrijfsactiviteiten, zoals die door ons worden verricht, kort gezegd inhoudende import, export en groothandel van leder, lefa en orthopedische artikelen in de breedste zin van het woord.
1.5 In geval van een geschil over de interpretatie van deze (vertaalde) voorwaarden is de -Nederlandse tekst bepalend.
2. OFFERTES
2.1 Al onze offertes en aanbiedingen worden gedaan, en besprekingen en/of onderhandelingen vinden plaats uitgaande van het van toepassing zijn van onze voorwaarden en met inachtneming van die voorwaarden Een en ander houdt in, dat mogelijke voorwaarden uwerzijds, voor zover die strijdig zijn met en/of meer of anders behelzen dan deze voorwaarden en voor zover daarover geen uitdrukkelijke schriftelijke overeenstemming is bereikt, niet van toepassing zijn. Door een order te plaatsen doet u uitdrukkelijk afstand van het van toepassing zijn van uw voorwaarden.
2.2 Onze offertes zijn steeds vrijblijvend, behoudens voor zover in de offerte anders is aangegeven. Ditzelfde geldt voor alle bij onze offerte verstrekte gegevens. Alle bij onze offerte verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Ook deze opgaven zijn slechts bindend, voor zover dat uitdrukkelijk is meegedeeld.
2.3 Voor het tot stand komen van een overeenkomst zijn wij steeds bereid om alle door u noodzakelijk geachte informatie te verstrekken, zodat u van alle van belang zijnde aspecten de uiteindelijke overeenkomst betreffende op de hoogte bent. Wij gaan er van uit, dat u van uw kant aan ons eveneens alle noodzakelijke informatie verschaft, zodat ook wij van alle van belang zijnde aspecten de uiteindelijke overeenkomst betreffende op de hoogte zijn.
3. DE OVEREENKOMST
3.1 Een overeenkomst komt tot stand, zodra wij uw order genoteerd hebben en wij zullen u deze schriftelijk bevestigen.
3.2 Eventuele aanvullende afspraken c.q. wijzigingen binden ons slechts indien deze schriftelijk door ons bevestigd zijn.
3.3 Bij elke overeenkomst geldt dat deze onzerzijds slechts wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat u - uitsluitend te onzer beoordeling - voldoende kredietwaardig blijkt voor de nakoming van uw verplichtingen uit de overeenkomst. In dat geval wordt u uiteraard in de gelegenheid gesteld op deugdelijke wijze van uw kredietwaardigheid te doen blijken.
3.4 Wij zijn gerechtigd om na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren van u de zekerheid te eisen, dat u aan uw betalingsverplichtingen zult voldoen.
3.5 Indien er sprake is van een afroeporder, dan geldt daarvoor - tenzij anders overeengekomen - dat deze binnen zes maanden, te rekenen vanaf de dag dat de overeenkomst schriftelijk is vastgelegd, moet worden afgenomen. Bij gebreke daarvan staan de goederen vanaf de eerste dag van de zesde maand voor afhalen gereed en zijn wij gerechtigd tot facturering over te gaan. Tevens bent u vanaf dat moment opslagkosten verschuldigd.
4. PRIJZEN
4.1 Al onze prijzen gelden, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, af magazijn, exclusief BTW, administratiekosten, verzendkosten, verzekeringskosten, invoerrechten en andere heffingen of belastingen en worden vermeld in Euro’s.
4.2 Voor een overeengekomen prijs geldt dat wij deze prijs zo nauwkeurig mogelijk hebben bepaald en ons daarbij gebaseerd hebben op de tijdens de offerte- c.q. orderdatum geldende en bekende desbetreffende kosten. In geval een van die kostprijsfactoren in bijzondere mate wijzigt, dan zullen wij u daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen en met u in overleg treden omtrent de gevolgen daarvan voor de oorspronkelijke prijs.
4.3 Indien u niet akkoord bent met de door ons voorgestelde prijswijziging, dient u dit binnen 10 ( tien) werkdagen schriftelijk aan ons kenbaar te maken. Bij gebreke daarvan, zal de ontstane nieuwe prijs in de plaats komen van de oude.
4.4 In geval van prijswijziging, welke binnen de gestelde termijn niet door u wordt geaccepteerd, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, dan wel op basis van de oorspronkelijk overeengekomen prijs uit te voeren. Indien er sprake is van een prijswijziging ten gevolge van wettelijke voorschriften dan is dat een omstandigheid, waaraan beide partijen zich te houden hebben.
5. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
5.1 Uw order wordt door ons uitgevoerd overeenkomstig de in onze bevestiging neergelegde omschrijving.
5.2 Verzending van geleverde goederen vanaf ons magazijn geschiedt geheel en al voor uw rekening en risico, dit laatste ook indien franco geleverd wordt. Tijdens het vervoer zijn de goederen (door ons) dus niet verzekerd.
6. TERMIJNEN
6.1 Door ons opgegeven en vastgelegde termijnen zijn behoudens nadrukkelijke schriftelijke vastlegging daarvan geen fatale termijnen.
6.2 Wij streven ernaar binnen de overeengekomen termijn te leveren en zullen u berichten, indien deze termijn niet gehaald wordt.
6.3 Indien de termijnoverschrijding het gevolg is van overmacht, hebben wij het recht onze prestatie op te schorten voor de duur dat de overmacht situatie voortduurt.
6.4 Indien u ons na het verstrijken van de overeengekomen termijn alsnog een fatale termijn stelt, dan dient daarbij boven de overeengekomen termijn een termijn van tenminste tien werkdagen in acht te worden genomen.
6.5 Wij zijn niet eerder in verzuim, dan nadat u ons schriftelijk in gebreke hebt gesteld.
7. OVERMACHT
7.1 Indien wij buiten ons toedoen niet of niet tijdig kunnen presteren, zijn wij niet tot enige schadevergoeding gehouden.
7.2 Het gaat daarbij om de omstandigheid, welke niet is te wijten aan onze schuld en/of krachtens de wet, rechtshandeling of in onze branche geldende opvattingen niet voor onze rekening komt. Als zodanig geldt in ieder geval de omstandigheid dat onze leverancier niet, niet juist of niet tijdig levert.
7.3 Mocht ten gevolge van deze omstandigheid voor ons een vordering ontstaan op een derde en stijgt die vordering uit boven het door ons op de in de branche gebruikelijke wijze vast te stellen geleden nadeel, dan zullen wij die vordering op die derde voor dat meerdere desgevraagd aan u overdragen.
7.4 Wij zullen u zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen, indien zich naar ons oordeel een overmacht situatie voordoet en met u overleggen over de termijn waarbinnen wij alsnog zullen presteren. Indien de overmacht situatie van tijdelijke aard is, hebben wij het recht onze prestatie op te schorten voor de duur dat de overmacht situatie voortduurt.
7.5 Indien de overmacht situatie van blijvende aard is, dan geldt dit als een voor u en ons onvoorziene omstandigheid en hebben wij over en weer het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen. Noch u noch wij kunnen in dat geval aanspraak maken op enige schadevergoeding, maar geldt wel het in artikel 5.3 bepaalde.
8. BETALING
8.1 Facturen dienen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, te worden voldaan contant bij aflevering, maar uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum zonder enige korting of schuldvergelijking - behoudens in geval er sprake is van een door ons schriftelijk erkende opeisbare vordering uwerzijds - en op de wijze, zoals op de factuur aangegeven. De op onze bank- of giroafschriften aangegeven valutadatum is bepalend en geldt derhalve als dag van betaling. De betaling strekt overigens steeds ter voldoening van de door u verschuldigde rente, alsmede de door ons gemaakt invorderings- en/of administratiekosten en wordt eerst daarna in mindering gebracht op de oudst openstaande factuur.
8.2 Indien zonder schriftelijk protest uwerzijds vijf werkdagen verstreken zijn na verzending van de factuur, gaan wij er van uit, dat u zich met de factuur kunt verenigen.
8.3 In geval dat u:
a. in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, de WSNP van toepassing wordt verklaard, dan wel beslag gelegd wordt op het geheel of een gedeelte van uw eigendom;
b. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
c. een op grond van de wet of anderszins op u rustende verplichting ten opzichte van ons niet nakomt;
d. nalaat een factuurbedrag of gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;
e. besluit tot staking c.q. overdracht van uw onderneming of een belangrijk gedeelte daarvan; hebben wij het recht alle lopende overeenkomsten als ontbonden te beschouwen, en wordt al het op dat moment aan ons verschuldigde direct opeisbaar. Wij zijn in dat geval ook ontslagen van onze verplichting tot presteren, uit welke hoofde dan ook.
8.4 Indien betaling niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgehad, bent u vanaf de dag van het verzuim rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente plus 1 %. Alle kosten in verband met acties die ten doel hebben het incasseren van onze vordering, zowel in als buiten rechte en zowel door ons dan wel door een daartoe aangestelde derde, komen voor uw rekening. Voor wat betreft die kosten geldt, dat deze vastgesteld worden overeenkomstig het dan geldende incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten en berekend over de hoofdsom, te vermeerderen met de verschuldigde rente.
9.1 RECLAME
9.1 Eventuele reclames worden - hoewel het bekend is, dat wij geen enkele aansprakelijkheid hoe dan ook accepteren - slechts in behandeling genomen, indien deze ons per aangetekend schrijven bereiken binnen tien dagen na levering van de betreffende goederen. De reclame dient teneinde ons een zo juist mogelijk beeld te kunnen vormen te geschieden onder zo nauwkeurig mogelijke opgave van de aard en de grond van de klachten. Mochten wij uw klachten gegrond achten dan verplichten wij ons uitsluitend tot het alsnog juist leveren van de prestatie, c.q. u te crediteren tot het bedrag van die prestatie.
10. AANSPRAKELIJKHEID
10.1 Wij sluiten elke aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door het gebruik of de verwerking van de door ons geleverde goederen uit. U dient steeds zelf voor gebruik c.q. wederverkoop te onderzoeken of de door ons geleverde goederen daadwerkelijk geschikt zijn voor het doel waarvoor u of een derde deze goederen wil gebruiken. Betreft het goederen die door een derde verwerkt gaan worden, dan dient u die derde te wijzen op de inhoud van onze voorwaarden en vrijwaart u ons voor eventuele schadeaanspraken van die derde. Anders is het, indien u kunt bewijzen, dat de schade is ontstaan door opzet of grove schuld onzerzijds. In dat geval is onze aansprakelijkheid overigens beperkt tot de waarde van onze leverantie, blijkende uit de desbetreffende factuur.
10.2 Wij zijn verzekerd tegen de normale bedrijfsrisico’s en in voorkomende gevallen is beslissend hetgeen in de desbetreffende polis is opgenomen.
10.3 Van geen van de door ons geleverde goederen zijn wij producent, zodat wij elke productaansprakelijkheid uitsluiten.
11. ZEKERHEDEN
11.1 Tot op het moment dat aan al uw desbetreffende verplichtingen aan ons hebt voldaan, blijven de door ons geleverde goederen ons eigendom.
11.2 Voorts verleent u ons reeds nu voor het geval de goederen niet bij aflevering betaald worden onherroepelijke volmacht tot het vestigen van een pandrecht op die goederen en zullen wij u desgevraagd mededeling doen van de aard en het bedrag van de vorderingen waarvoor het verpande tot zekerheid strekt.
11.3 In geval u de overeengekomen prijs nog niet hebt voldaan en u de betreffende goederen aan een derde hebt verkocht en geleverd dan verleent u ons reeds nu voor dat geval onherroepelijke volmacht en verschaft u ons alle noodzakelijke informatie, - zulks op straffe van een boete ter grootte van tenminste het betreffende factuurbedrag - tot het vestigen van een pandrecht op die vordering op die derde en zullen wij u desgevraagd mededeling doen van de aard en het bedrag van de vorderingen waarvoor het verpande tot zekerheid strekt.
12. GESCHILLENREGELING
12.1 Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing met -waar mogelijk- uitsluiting van internationale wetgeving.
12.2 Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als van juridische aard, zullen naar onze keuze bij uitsluiting worden beslist door de binnen ons vestigingsgebied bevoegde rechter.